Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Отговорност при използването на огнестрелно оръжие

Tази застраховка ще обезщети застрахования / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени вследствие използване на оръжие от застрахования или негови служители.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login