Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Професионални отговорности

При някои професии законът предвижда отговорност от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки адвокат, нотариус, синдик, ЧСИ, одитор и упражняващите медицинска професия може да получат допълнителна сигурност като застраховат своята професионална отговорност. Покритието на застраховката обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск. В зависимост от конкретната дейности на клиента, застраховката може да осигури покритие и за други професионални отговорности.

Адвокат – Информационен документ

Адвокатско дружество – Предложение

Адвокат – Предложение

Одитор – Информационен документ

Одитор – Предложение

Медицински лица – Информационен документ

Медицински лица – групово – Предложение

Медицински лица – индивидуално – Предложение

Нотариус – Информационен документ

Нотариус – Предложение

Синдик – Информационен документ

Синдик – Предложение

ЧСИ – Информационен документ

ЧСИ – Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login