Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Отговорност в проектирането и строителството

Застраховката обезпечава отговорността на застрахования по писмени претенции, направени в срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноски, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения.

Покриват се исковете, свързани с професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ и всички негови работници/служители по договор.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login