Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Отговорност на работодателя

Застраховка, обезщетяваща застрахования (учреждение, търговец или търговско дружество), който, в качеството си на работодател, се намира в трудовоправни отношения с отделни физически лица, за сумите, за които застрахованият следва да плати по влязло в сила съдебно решение или въз основа на извънсъдебно споразумение, одобрено от Застрахователя, като компенсация на работника/служителя за вреди, причинени от трудова злополука, в резултат на която са настъпили временна неработоспособност, трайна неработоспособност или смърт.

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login