Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Електронно оборудване

Застраховка на електронно оборудване, което се използва за търговски и индустриални цели, срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития, като: действия на човека, пожар, вода, природни бедствия, технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение. В обхвата на покритието се включват: стационарно оборудване в мястото на застраховкат, мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници.

Информационен документ

Предложение

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login