Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Застраховка Строителни и земекопни машини (КАСКО на машини)

Полицата е предназначена за строителни и земекопни машини и съоръжения, използвани в строителната индустрия. Обезщетението е за преки загуби или вреди върху застрахованото имущество, намиращо се в териториалните граници, упоменати в полицата, настъпили през срока на застраховката, в резултат на настъпването на непредвидими и внезапно проявили се застрахователни събития.

Информационен документ

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login