Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Трудова злополука

Застраховка за работници и/или служители, работещи в предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застраховката покрива смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Информационен документ

Предложение

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login