Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Комбинирана застрахователна полица Всички рискове – имуществени вреди и прекъсване на дейността

Полицата е алтернативен вариант за застраховане на сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и др. Застраховката предоставя възможност за покриване на следните рискове: Имуществено застраховане; Прекъсване на дейността; Авария на машини – щети на имуществото; Авария на машини – прекъсване на бизнес.

Информационен документ – Всички рискове

Информационен документ

Предложение

Additional Information

Login to member zone and get access to documentation files and special offers.

Login