Finance & Investments


Insurance & Risk Management


Retirement & Savings


Services

Children’s risk insurance


Insurance product that provides financial support by dangerous diseases and conditions of the child.

Read more

Рискова детска застраховка


Продукт, осигуряващ средства при възникване на тежки заболявания или състояния на детето.

Read more

Допълнителна здравна застраховка


Застраховките „Здравна грижа“ и „Здравна грижа ФИКС“ предоставят на работодателите възможност за осигуряване на добра и навременна грижа за здравето на служителите им, както и техните близки.

Read more

Supplementary health insurance


The products Health care and Health care FIX offer to the employers an opportunity to provide good and timely care for the health of their employees and their relatives.

Read more

Трудова злополука


Застраховка за работници и/или служители, работещи в предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застраховката покрива смърт, трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Read more

Compulsory Labour Accident Insurance


Insurance for employees working in enterprises where the occupational injury rate is equal or higher than the average for the country. The insurance covers loss of life, permanent or temporary loss of working capacity as a result of an accident.

Read more

Professional Indemnity Insurance


In some professions the law provides for liability of the practitioners in case of breach of professional duty. Every lawyer, notary, procurator, private enforcement agent, certified auditor and medical practitioner can obtain additional protection by effecting insurance against their professional liability. Covered by the insurance products are all claims for material damage due to a breach of professional duty resulting from negligence, error or omission. Insurance policy covers medical practitioners professional indemnity, professional indemnity of certified public accountants and registered auditors, professional indemnity of notaries, private enforcement agent professional indemnity, professional indemnity of syndics and professional indemnity of lawyers.  

Read more

Отговорност при използването на огнестрелно оръжие


Tази застраховка ще обезщети застрахования / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени вследствие използване на оръжие от застрахования или негови служители.

Read more

Застраховка Здравна грижа


Read more

Застраховка Здравна грижа


Read more

Life Insurance


Insurance providing an opportunity for extended coverage and protection in case of unforseen events conserning your health. The duration of the product is from 1 to 25 years. The insurance provides financial support in case of loss of life or permanent disability over 70%.

Read more

Срочна застраховка Живот


Възможност за по-високо ниво на финансова защита при непредвидени разходи, касаещи здравето Ви. Продукт, със срок от 1 до 25 години, чрез който може да се погрижите за стабилността на стандарта на живот на себе си и близките си при заболяване и злополуки. Продуктът покрива загуба на живот, както и трайно намалена или загубена работоспособност.

Read more